E-pasts: [email protected]; ja vēlaties saņemt visu sortimenta piedāvājumu, rakstiet mums pieprasījumu uz e-pastu.

Privātuma politika

Magicdeals.lv privatuma politika

 
Pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA IB Finance (turpmāk - magicdeals).
Magicdeals kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: [email protected] Izmantojot šo kontaktinformāciju, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.
 
Dokumenta piemērošanas sfēra
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu-magicdeals klientu,  sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, ienākumu apjoms, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku  personu.
Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
fiziskajām personām - klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod magicdeals jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
magicdeals uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).
Magicdeals rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (magicdeals interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 
Personas datu apstrādes nolūki
Magicdeals apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
- klienta identificēšanai;
- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
- preču piegādei ;
- pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
-- preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
- pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
- pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
- klientu apkalpošanai;
- iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
- norēķinu administrēšanai; 
- parādu atgūšanai un piedziņai; 
- mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
Biznesa plānošanai un analītikai:
- statistikai un biznesa analīzei;
- plānošanai un uzskaitei;
- efektivitātes mērīšanai;
- datu kvalitātes nodrošināšanai;
- tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; 
- atskaišu sagatavošanai;
- klientu aptauju veikšanai;
- riska vadības aktivitāšu ietvaros.
Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
  Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus magicdeals.
 
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
Magicdeals apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu magicdeals saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no magicdeals un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas magicdeals leģitīmās (likumīgās) intereses.
 
Magicdeals likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
veikt komercdarbību;
  pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
nodrošināt līguma saistību izpildi;
novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot un interneta mājas lapās;
analizēt magicdeals mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
administrēt Klienta kontu magicdeals mājaslapās, interneta vietnēs un mobilajos lietojumos;
veikt darbības Klientu noturēšanai;
segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
novērst krāpniecību;
nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
administrēt maksājumus;
administrēt neveiktus maksājumus;
vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
informēt sabiedrību par savu darbību.
 
Personas datu apstrāde
Magicdeals apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un magicdeals saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
Magicdeals attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).
 
Personas datu aizsardzība
Magicdeals aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un magicdeals saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
Datu pseidonimizēšanu; 
Ugunsmūri;
Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
Tā kā magicdeals serviss bojātās preces (ierīces) remonta ietvaros, nezina kādas aplikācijas un programmas ir uzinstalētas uz bojātās ierīces un darbojas vai var darboties tiešsaistē ar internetu, magicdeals nevar prognozēt kur un kāda informācija bojātās ierīces ieslēgšanās brīdī tiks vai var tikt nodota trešām personām, attiecīgi  magicdeals neuzņemas atbildību un negarantē datu un informācijas drošību un saglabāšanu. Magicdeals neievāc un citādi  neapstrādā datus, kas glabājas bojātā ierīcē.
 
Personas datu saņēmēju kategorijas
Magicdeals neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros)
saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos magicdeals likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs magicdeals likumīgās intereses.
 
Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem
Magicdeals personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.
Personas datu glabāšanas ilgums
Magicdeals glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā magicdeals vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.
 
Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.
Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt magicdeals piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt magicdeals veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz magicdeals likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no
 
Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot magicdeals pakalpojumu portālos/lietotnēs, un citās interneta lapās (piemēram, lojalitātes programmas un jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas).
Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai nosūtōt attiecīgu paziņojumu uz [email protected] un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 
Saziņa ar Klientu
Magicdeals veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, kā arī izmantojot sms paziņojumus no servisa). 
 
Komerciāli paziņojumi
Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par magicdeals un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešunolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) magicdeals veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
Klients piekrišanu un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot magicdeals un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).
Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
nosūtot e-pastu uz adresi [email protected];
izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
Magicdeals pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem. 
 
Sīkdatņu izmantošanas noteikumi 
Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet, Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.
Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, magicdeals izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.
Obligātās sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus e-veikalā . Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma. 
Funkcionālās sīkdatnes atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.
Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.
Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.
Magicdeals izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
-pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem -tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
-iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
-lietotāju autentifikācijai;
-gadījumā, ja lietotājs ir magicdeals pakalpojumu klients, lai parādītu lietotāja vajadzībām pielāgotus piedāvājums 
Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.
Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.
Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana
 
Citi noteikumi
Magicdeals mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko magicdeals nenes atbildību.
Magicdeals ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot Magicdeals mājaslapā.
Pieslēgties ar draugiem.lv kontu.